СЪЗДАЙ ПОСЛАНИЕ

Период на играта: 05.12 - 25.12.2019 г.

  Правила за участие в играта на Milka
  „Предай нататък коледна нежност“

 • Официални правила за промоцията:
  • I. Организатор на Играта (Промоцията) е Монделийз България EOOД с ЕИК 202890976, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални правила”). Официалните правила на играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на www.game.milka.bg
  • Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.game.milka.bg
  • II. Период на Промоцията (Играта): 05.12 - 25.12.2019 г. Промоцията се организира и провежда на www.game.milka.bg
  • III. УЧАСТИЕТО В ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ!
  • IV. Официалните правила ще бъдат достъпни на интернет адрес  www.game.milka.bg за периода на Промоцията (Играта).
 • Право на участие:
  • V. Промоцията е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене България и са на възраст над 16 години, с изключение на: служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, , Мейт Адвъртайзинг ЕООД, Карат България ООД, Проксимити София ЕООД, Лео Експрес ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
  • VI. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията (Играта) по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
  • VII. Участвайки в тази Промоция (Игра), участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.
 • Механизъм на Промоцията /Играта/:
  • VIII. За да участва в Промоцията /Играта/, всеки участник трябва дa:
  • Стъпка 1: Влезе на сайта www.game.milka.bg
  • Стъпка 2: Създаде своя картичка, като:
   • - избере от предефинираните варианти на коледна играчка за елха
   • - избере от предефинираните варианти на текст или да напише свободен текст (в рамките до 150 символа).
  • Стъпка 3: Попълни регистрационна форма за участие (всички полета са задължителни):
   • - да въведе captcha code
   • - да въведе мобилен номер
   • - да потвърди (чрез чекбокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на
   Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.game.milka.bg
  • В случай че участник е избрал предефиниран вариант на текст и е попълнил регистрационната форма, той/тя влиза автоматично в седмичната томбола за награда.
  • В случай че участник е написал свободен текст (в рамките до 150 символа) и е попълнил регистрационната форма, е необходимо картичката да мине одобрение от администратор в рамките на 24 часа от нейното създаване с цел елиминиране на участия с обидно и нецензурно съдържание. Ако предложението бъде одобрено, то участникът влиза в седмичната томбола за награди, а създадената от него картичка се добавя в галерията.
  • IX. Всеки участник може да види създадените от него картички, независимо дали е използвал предефиниран текст или е създал свой (в рамките на 150 символа), като посети подстраница „Галерия“ и въведе мобилния си номер, с който се е регистрирал при участие, в посоченото поле за търсене.
  • Всеки участник може да сподели картичката/ите си чрез бутон за споделяне във Facebook или да я изтегли на персоналното си устройство, като това не е задължително условие от регистрацията и участието в томболата за награда.
 • Награди:
  • X. Мilka продуктов пакет – общо 75 броя за периода на Промоцията (Игратa), разпределени на седмичен принцип, по 25 броя за периода на Промоцията, както следва:
   • 1. Период 1 – 05.12 – 11.12.2019 г. включително – по 25 броя печеливши на двойни Milka продуктови пакета.
   • 2. Период 2 – 12.12 – 18.12.2019 г. включително – по 25 броя печеливши двойни Milka продуктови пакета.
   • 3. Период 3 – 19.12 – 25.12.2019 г. включително – по 25 броя печеливши двойни Milka продуктови пакета.
   • Всеки Milka продуктов пакет съдържа:
   • • 1 брой Milka снежни топки с Oreo парченца 112 г
    • 1 брой Мilka подаръчен комплект 163 г
    • 1 брой Milka бонбони микс 141 г
    • 1 брой Milka снежен човек мус 30 г
    • 1 брой Milka коледен микс 126 г
    • 1 брой плюшена играчка Angry Birds с Milka шоколадови продукти 83 г
  • Всеки изтеглен печеливш получава два продуктови пакета Milka. Вторият продуктов пакет може да бъде подарен от печелившия на друг човек.
  • Тегленето и обявяването на печелившите участници ще се извършва до 48 часа след края на съответния период от Играта. Последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.game.milka.bg
  • Тегленето на наградите ще се извършва чрез специално разработен за целта софтуер. Един участник може да спечели само по една награда за периода на Промоцията /Играта/.
  • XI. Единният идентификатор на всеки участник е неговият реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.
  • XII. Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0888423069 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.
  • XIII. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен телефон и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.
  • XIV. Един участник може да направи максимум 5 регистрации в рамките на всеки един от периодите на Играта. Всеки пореден опит след максимума ще бъде зачетен като невалидна регистрация. Един участник може да направи максимум 15 регистрации за целия период на Играта.
  • Един участник може да спечели една награда за целия период на Играта.
  • XV. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.
 • Раздаване на наградите:
  • XVI. Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.
  • XVII. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
  • XVIII. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност. В случай че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.
 • Обработване на лични данни:
  • XIX. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
  • XX. Предоставените от участниците лични данни (имена, телефон, и адрес) ще бъдат използвани (събирани и администрирани) от „Монделийз България” ЕООД и/или друго дружество, част от групата компании Mondelēz International, както и техните подизпълнители, само за цели, свързани с тази игра, организирана от Монделийз България ЕООД, както и разпространение на спечелени награди. Първите седем цифри (без националния код 00359) на телефонните номера на печелившите участници ще бъдат обявявани на промоционалния сайт www.game.milka.bg  в рамките на 48 часа след края на всеки период от Играта.
 • Отговорност:
  • XXI. Организаторът на Промоцията (Играта) не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Промоцията или по други подобни поводи.
  • XXII. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или доставката на награди.
  • XXIII. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
  • XXIV. Компанията „Facebook“ е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата Игра. Играта по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook.
  • XXV. „Монделийз България” EOOД си запазва правото да промени периода на Промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други, не може да активира промоцията на 05.12.2019 г. и/или да я прекрати на 25.12.2019 г.